Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving

 1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Na inschrijving verplicht je jezelf tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
 3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s)/voogd inschrijven. Ouder(s) / voogd die een lidmaatschap voor minderjarigen zijn aangegaan, zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden betreft de inschrijving en betalingsvoorwaarden.
 4. Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging d.m.v. een mail. Leerlingen zonder opzegging worden iedere les-periode opnieuw ingedeeld.
 5. De gegevens die zijn verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Enkel het aangegeven mobiele nummer zal worden gebruikt in de desbetreffende groepsapp(en) voor praktische, organisatorische berichten. Het mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.

Betalingswijze

 1. De betaling verloopt 2x in het jaar. Periode 1 van Augustus/September tot de kerstvakantie. Periode 2 van Januari t/m Juni. De betaling geschied d.m.v. facturering
 2. Het bedrag op de factuur is gebaseerd op het aantal les-weken van de desbetreffende periode x het les-tarief.
 3. Afwezigheid van een lid tijdens de les ontheft een lid niet van verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het lesgeld.
 4. Bij niet tijdig betalen, zal er bij de 2e herinnering euro 10,– aan administratiekosten worden doorberekend.
 5. Mocht het lesgeld na 3 herinneringen nog niet zijn voldaan, zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd, totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak worden gemaakt om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.
 6. Studio Da Danza behoudt zich het recht om de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (Aug/Sept) te verhogen.

Kortingsregeling/Regeling

 1. Onbeperkt lidmaatschap; Voor een vast bedrag kan de leerling individueel onbeperkt lessen volgen in de week.
 2. Dit lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit lidmaatschap blijft geldig tot schriftelijke opzegging.
 3. Familie lidmaatschap; Voor een vast bedrag kunnen leden binnen 1 gezin onbeperkt lessen volgen in de week. De lessen kunnen enkel worden gevolgd door leden van het gezin welke staat ingeschreven onder dit lidmaatschap. Dit lidmaatschap blijft geldig tot schriftelijke opzegging.
 4. Het lesgeld van bovenstaande lidmaatschappen wordt vastgesteld n.a.v. het aantal lesweken van de desbetreffende periode.
 5. Bij een langdurige, aantoonbare blessure of ziekte zal Studio Da Danza zorg dragen voor een gedeeltelijke restitutie aan 40 % over het lesgeld van de desbetreffende les-periode op het moment als de leerling noodgedwongen meer dan 8 lessen heeft moeten missen. Restitutie is alleen mogelijk n.a.v. een verwijzing / schrijven van een behandelend arts / fysio.

Lesdoorgang

 1. Studio Da Danza kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn (overmacht situaties), zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn.
 2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Studio Da Danza niet in staat is de betreffende les(sen) te geven, draagt Studio Da Danza wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De vervangende docent zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven les(sen) zodat de oorspronkelijke les(sen) kunnen worden voortgezet.
 3. Op het moment als het praktisch niet op tijd is gelukt een vervanger te vinden, waardoor de huidige les(sen) niet door gezet kunnen worden, is het voor de leerlingen van deze desbetreffende groep(en) toegestaan om de les(sen) in diezelfde week (enkel in de 1e week) in te halen in een andere les die in het lesrooster staat voor haar/zijn leeftijdsgroep / niveau nà toezegging van Studio Da Danza.
 4. Wil je stoppen met de lessen, dan mail je naar info@studiodadanza.nl
 5. Een mondelinge opzegging van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging gezien.
 6. De opzegging moet tenminste 1 maand voor de volgende betalingsperiode bij Studio Da Danza te worden ingediend

Opzegging

 1. Wil je stoppen met de lessen, dan mail je naar info@studiodadanza.nl
 2. Een mondelinge opzegging van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging gezien.
 3. De opzegging moet tenminste 1 maand voor de volgende betalingsperiode bij Studio Da Danza te worden ingediend. (dus vòòr 1 December, of vòòr 1 Augustus)

Aansprakelijkheid

 1. Studio Da Danza is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Gevonden voorwerpen worden voor een bepaalde tijd bewaard in de dansschool.
 2. Heeft een lid medische beperkingen zoals o.a. hart/long en vaatziekten, dan moet dit bekend worden gemaakt aan de desbetreffende docent(en) en het management van Studio Da Danza.
 3. Studio Da Danza sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit.
 4. Studio Da Danza is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsel die voor, tijdens of na de les(sen), shows en/of activiteiten kunnen worden opgelopen.
 5. Studio Da Danza geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les, waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.
 6. Evt. blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.
 7. Het volgen van lessen tijdens een pandemie is op eigen risico. Studio Da Danza zal volgens geldende richtlijnen lesgeven.

Privacy beleid

 1. Studio Da Danza gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Ons privacy beleid is te vinden en in te lezen op de site van Studio Da Danza
 2. Op het moment als er online is ingeschreven bij Studio Da Danza, is er akkoord gegeven op ons privacy beleid. De leerling, ondertekenaar / wettelijk vertegenwoordiger heeft ons privacy beleid ingezien, gaat akkoord en accepteert de inhoud hiervan.

Regels

 1. Deelname aan de lessen, shows, activiteiten, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.
 2. Het met opzet beschadigen van eigendommen van Studio Da Danza zal in rekening worden gebracht.
 3. Kauwgom tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
 4. De studio’s dienen enkel te worden betreden met binnen schoeisel.
 5. In de gehele dansschool is het verboden te roken.
 6. Het personeel van Studio Da Danza tolereert geen ongepast gedrag / pestgedrag.