Privacy beleid

Privacy beleid

Studio Da Danza respecteert jouw privacy en gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die je ons mondeling, schriftelijk of digitaal verstrekt. In dit privacy beleid vertellen we je welke informatie we van je kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Voor alle gegevens die wij verwerken houden wij ons volledig aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Inhoudsopgave

1 Privacy beleid
1.1 Jouw privacy
1.2 Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens / bedrijfsgegevens?
1.3 Persoonsgegevens / bedrijfsgegevens die wij vastleggen
1.4 Administraties
1.5 E-mails
1.6 Foto’s en video’s
1.7 Recht van verzet
1.8 Gebruik persoonsgegevens door derden
1.9 Social media
1.10 Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers

2 Tenslotte
2.1 Vragen
2.2 Wijzigingen privacy beleid
2.3 Verantwoording

 

1 Privacy beleid

1.1      Jouw privacy

Studio Da Danza hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Studio Da Danza persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, werknemers, partners en andere personen waarmee Studio Da Danza  een relatie heeft.

In dit document worden bovenstaande personen / bedrijven aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houdt Studio Da Danza zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Studio Da Danza, Van Mecklenburg Schwerinlaan 1, 2741 CW Waddinxveen.

1.2     Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens / bedrijfsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Studio Da Danza je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Studio Da Danza uitvoert, verzamelt en verwerkt Studio Da Danza o.a. persoonsgegevens van de relatie:

Wanneer de relatie lid van Studio Da Danza is/wordt:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Wanneer de relatie werknemer van Studio Da Danza is/wordt:
Voor het uitbetalen van loon of onkosten.
Voor het informeren over werkroosters.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van Studio Da Danza:
Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

Wanneer de relatie meedoet aan een evenement (georganiseerd door Studio Da Danza) waar kosten aan zijn verbonden:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het informeren over indelingen, roosters en wijzigingen.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Wanneer de relatie contact opneemt met Studio Da Danza via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
Voor het onderhouden van het contact.

Wanneer de relatie contact heeft over 0.a. bestellingen van bedrijfskleding, groepskleding voor leerlingen:
Voor het verwerken van informatie en offertes.
Voor het onderhouden en behouden van het contact.

Wanneer de relatie contact heeft over o.a. werkzaamheden in, om en ten behoeve van het bedrijfspand:
Voor het verwerken van informatie en offertes.
Voor het onderhouden en behouden van contact.

Wanneer de relatie samenwerkt met Studio Da Danza voor een optreden, voorstelling, project of evenement:
Voor het verwerken van informatie en offertes.
Voor het onderhouden en behouden van contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: De administratieve medewerker mag gebruik maken van het rekeningnummer om het betaling verkeer te kunnen controleren. De docent mag hier geen gebruik van maken en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

De balie medewerker en docent mogen gebruik maken van het telefoonnummer om bijvoorbeeld een leerling / ouder te contacten op het moment als dit nodig blijkt. Uw gegevens worden beschermd d.m.v. een wachtwoord en zijn enkel toegankelijk  voor de werknemers die hiervoor de bevoegdheid hebben.

Verwerking van je persoonsgegevens of bedrijfsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

1.3     Persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die wij vastleggen

Persoonsgegevens die we verwerken van de leerling en/of wettelijk vertegenwoordiger:
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
IBAN bankrekeningnummer
Betaling verkeer tussen relatie en Studio Da Danza

Bedrijfsgegevens die we verwerken van zakelijke contacten:
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer bedrijf
Postcode bedrijf
Woonplaats bedrijf
IBAN bankrekeningnummer
Achternaam contactpersoon
Betalingsverkeer tussen relatie en Studio Da Danza

1.4     Administraties

Studio Da Danza voert een aantal administraties om de school draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren:

Leden Administratie
Contributie administratie
Administratie m.b.t. organisatie, management en leveranciers

1.5     E-mail

Studio Da Danza verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen Studio Da Danza. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail en dit kenbaar te maken.

1.6     Foto’s en video’s

Gedurende evenementen en dans / sport activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze fotograaf of cameraman. Bij deelname aan voorstellingen / activiteiten geeft u automatisch toestemming om gefilmd / gefotografeerd te worden. Dit film / beeldmateriaal kan door de school en/of derden gebruikt worden voor promotie doeleinden. Foto’s en/of video’s kunnen op de website van Studio Da Danza of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@studiodadanza.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

Studio Da Danza heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Studio Da Danza hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Studio Da Danza via info@studiodadanza.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Studio Da Danza zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Studio Da Danza geen verantwoordelijkheid, tenzij door Studio Da Danza zelf geplaatst.

1.7    Recht van verzet 

Indien je in het geheel geen prijs stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven en/of aankondigingen van evenementen, kun je te allen tijde ZELF uitschrijven en aangeven deze niet langer te willen ontvangen door op de button “uitschrijven” te klikken op pagina “nieuwsbrief” van onze site www.studiodadanza.nl.

Je kunt te allen tijde jouw persoonlijke informatie inzien. Neem in dit geval contact op met info@studiodadanza.nl

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan tevens contact op met  info@studiodadanza.nl.

1.8     Gebruik van persoonsgegevens door derden

Studio Da Danza verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het handhaven van onze dienstverlening en stellen uw gegevens nooit voor andere doelstellingen ter beschikking aan derden. Studio Da Danza laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve, ideële doeleinden. Behoudens voor publicatie doeleinden.

1.9     Social media

Studio Da Danza gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Studio Da Danza volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant Studio Da Danza zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Studio Da Danza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Studio Da Danza (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt. Studio Da Danza is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met info@studiodadanza.nl.

1.10 Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Studio Da Danza, kan de werknemer gebruik maken van communicatiemiddelen waarop Studio Da Danza geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook, telefoongesprekken e.d. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: De dansdocent / werknemer die een groepsapp aanmaakt. Werknemers dienen zich hierin te houden aan het privacy beleid.

 

2 Tenslotte 

2.1     Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:

Studio Da Danza

Onderwerp Privacy

Van Mecklenburg Schwerinlaan 1

2741 CW Waddinxveen

of via e-mail: info@studiodadanza.nl

2.2     Wijzigingen privacy beleid

Studio Da Danza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Studio Da Danza een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Studio Da Danza de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website.

2.3    Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is de directie van Studio Da Danza verantwoordelijk.

Bereikbaar via onderstaand mailadres:

Miranda Heemskerk
miranda@studiodadanza.nl

 

Augustus 2018